Topical Term/Tags

202 Results found for Topical Term/Tags: Health sector


Page 2 of 21
ប្រកាសអន្តរក្រសួង២៩១កប.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រើប្រាស់ និងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាល រវាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព

Page 2 of 21