Topical Term/Tags

24 Results found for Topical Term/Tags: Role delegation


Page 2 of 3
ប្រកាស លេខ១៦៥ MOC/SM2010 ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារពាណិជ្ជកម្មជូនដល់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ និងសេចក្តីណែនាំ លេខ ៥៣៩៩ MOC/SM2010 ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារប្រកាស លេខ១៦៥ MOC/SM2010 ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារពាណិជ្ជកម្មជូនដល់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ

Page 2 of 3